หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการสวัสดิการร้านค้า

            
              โครงการร้านสวัสดิการ จะจัดทำ  เป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเกษตรและจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่าย ราคาถูก มีเงินปันผลมีเงินเฉลี่ยคืน

           เขียนโครงการ ขอกู้ สามล้าน เขาบอกให้เขียนไป จะให้จริงหรือเปล่า?
                
                      เหมือน หลอกลวงประชาชนเลย เฮ้อ !   ไปถึงไหนแล้ว นี่ก็ใกล้ จะหมดแผน 2 แล้ว

             นี่คือ  ร่างโครงการที่คนอินทรีญร่วมกันเขียน เมื่อ เดือนธันวามคม 2553

                            ชื่อ โครงการ สวัสดิการร้านชุมชน
วัตถุประสงค์
1ชื่อโครงการ
โครงการ ร้านสัวสดิการ
2หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน เกษตรกร ประสบปัญหา รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย                     ในการ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
                         ความเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี่ การค้า และสังคม การเมือง อย่างรวดเร็ว
  การปรับตัวที่จะอยู่กับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดเป็นอย่างรวดเร็วนี้
เป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่ง
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก          ของเกษตรกร เครื่องมือในการทำงาน
ปัจจัยการผลิตเครี่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต้องใช้ในทุกวัน         ราคาแพงขึ้น 
             แต่เกษตรกร                                    ขาดอำนาจต่อรอง
การปรับตัวเพื่อลดปัญหา
เกษตรกรควรมีร้านค้าเป็นของตัวเองโดยได้รับการสนับสนุน จากกองทุนฟื้นฟู ฯ โดยนำมา 
เฉลี่ย จำนวนหุ้น ที่เท่ากัน                 เพื่อเพิ่มผู้สนับสนุน และผู้ซื้อสินค้า
          ในสมาชิกอื่นเพิ่มปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกำไร สำหรับสมาชิกที่ซื้อมากจะได้คืนกำไรมาก
    การบริการจัดการจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เหมือนกับ                    ห้างสรรพสินค้า หรือมินิมาทร์ ที่ทันสมัย
               สามารถควบคุม ร้านค้า สต็อก                            และการทำบัญชีได้ด้วยเทคนโลยี่
                       แสวงหาความรู้และความร่วมมือ จาก ทุกสถาบันการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง 
         หน่วยงานสหกรณ์ และกระทรวงพานิชย์
          ซื้อและจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก
             เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของสมาชิก
              สามารถคืนเงินกู้ให้กับกองทุนฟื้นฟูได้ในระยะเวลาที่กำหนด
3วัตถุประสงค์               

3.1. รวมกลุ่มจัดหาปัจจัยการผลิต ราคาถูก คุณภาพดี ได้ใช้ ตามเวลาที่กำหนด
3.2. ได้เงินเฉลี่ยคืน                                                                 /            ได้เงินปัน ผล
3.3. เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
3.4. เพิ่มความเข้มแข็งในองค์กร                                          ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี
3.5. สมาชิก มีความรู้ใหม่ 
3.6. ซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์          ของสมาชิก
4เป้าหมาย
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและสารประกอบอื่นๆ                                                   ในการอุปโภคบริโภคจำนวนมากขึ้น


เขียนกันไป แบ้งหุ้นกันไปเรียบร้อยเลย บอกเงินกู้ 500000 แสน คนไหนมาประชุมก็ได้หุ้นหารกันไป  ฝันหวาน ได้กันคนละ 16000 บาท  


สุดท้าย ก็ แป่ว แหว่ว ไม่ไปถึงไหน เลย  ต้องมาขอเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 


 จากรายการผู้ว่ามาแล้ว  สมาชิกเราฟังเมื่อ เดือน มีนาคม 2555 


เลยมาแจ้งกรรมการอินทรีย์ ว่าจะขอ  


ก็เป็นการให้ความหวังกับสมาชิก  กันอีกครั้ง


หากได้ก็คงจะได้เปิดร้านสวัสดิการกันเสียที  


 หากไม่ได้ ก็จะต้องพากันไปหาเงิืนมาให้ได้  


จะขอในที่ ๆ มีคนให้ เงินมาลงทุน กัน  


     เขียนเพิ่มเติม เพื่อ อัดเดต เว็ป  


จะลองหาเงินในเว็ปกันดีไหม ?  ... นี่คือสิ่งที่ั   จะเข้าประชุม
ในคราวต่อไป...ประมาณ วันไหน ก็ยังไม่รู้เลย
  ประธาน ปคน. (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6)
กำลังติดตามเงินมาสร้างลานตาก ..ดีใจจะได้ลานตาก .. จะได้เอาเงิน ปคน. มาลงหุ้น ทำปุ๋ย กับ กลุ่มอาชีพ ทำปุ๋ยหมู่ 6  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม